Urbárska spoločnosť Ladzany, pozemkové spoločenstvo